Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

Značky

Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ

ZBOŽÍ A SLUŽEB FIRMY BABKA s.r.o. Klatovy


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto
„VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením
§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“),
smluvní vztahy, vznikající mezi firmou BABKA s.r.o. jako prodávajícím (dále
jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě
(dále jen „smlouva“).
1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo
ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím
vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané
oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem
nebo poštou)
kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím
(e-mailem, faxem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou
smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího
prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím
při prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu emailem na email adresu
uvedenou kupujícím v objednávce.
1.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která
je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující
se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
1.4. V případě, že předmětem plnění je pouze potisk zboží dodaného kupujícím, dojde
k uzavření smlouvy, až po schválení vzorku prodávajícím. V období od 1.9. do 31.12.
příslušného roku je prodávající oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu, jejímž předmě-
tem je potisk zboží dodaného kupujícím.
1.5. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.
1.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího
překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy
v českém jazyce.


2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo
s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích
všech příloh.


3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)
3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“)
a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno
jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena
zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání
kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena
zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni
sepsání smlouvy.
3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR,
pokud je smluvní cena dodávaného zboží nad 5 000 Kč (bez DPH).
3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši
1 % z ceny zboží (minimálně však 40 Kč) účtovány ve faktuře zvlášť. V případě
zasílání zboží na víc míst bude doprava kalkulována individuálně.
3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu
uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.
3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané
úkony a technologie.
3.6. K ceně zboží se připočítává přirážka 150 Kč, není-li splněn min. finanční limit
zakázky (dle bodu 9.1.).
3.7. Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, tyto slevy:
a) 2 % z ceny zboží a potisku při platbě předem nebo v hotovosti při převzetí zboží
(var. B, D, E dle bodu 6.2),
b) 2 % z ceny zboží bez potisku při objednávce online (eshop.reda.cz).
Slevy se sčítají.
3.8. Cena potisku zboží dodaného kupujícím bude mezi kupujícím a prodávajícím
dohodnuta zvlášť mimo ceník katalogu. Cena potisku zboží uvedená v katalogu
v případě potisku zboží dodaného kupujícím je nezávazná a je pouze orientační.


4. DODACÍ LHŮTA
4.1. Dodací lhůta
a) pro objednávky zboží bez potisku přijaté kupujícím v období od 1.1. do 31.8.
příslušného roku: je do druhého až pátého pracovního dne, po splnění všech
níže uvedených podmínek:
aa) prodávající přijme objednávku do 10. hodiny,
ab) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
ac) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího.
b) pro objednávky zboží s potiskem přijaté kupujícím v období od 1.1. do 31.8.
příslušného roku: je do pěti pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených
podmínek:
ba) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
bb) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího,
bc) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím.
Výjimku tvoří zakázky s potiskem technologiemi rotační sítotisk (D1),
výpal (D2 – D7), flock (E), 3D etikety (K), pískování (M), výšivka (T), digitální dotisk
kalendářů (W1) a potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, na které platí
dodací termín od šesti do patnácti pracovních dnů při splnění podmínek uvedených
pod písmeny ba) až bc).
c) pro objednávky zboží přijaté kupujícím v období od 1.9. do 31.12. příslušného
roku je od šesti do patnácti pracovních dnů
ca) bez potisku při splnění podmínek uvedených pod písmeny aa) až ac)
cb) s potiskem při splnění podmínek uvedených pod písmeny ba) až bc).
d) Pro objednávky zboží bez potisku i s potiskem prostřednictvím internetového
e-shopu prodávajícího na internetové adrese http://eshop.reda.cz a ostatních
e-shopů provozovaných prodávajícím platí dodací lhůty a podmínky uvedené
v bodech a) až c).
e) Termín dodání je splněn předáním zboží dopravci k přepravě. Doba přepravy není
součástí dodací lhůty a trvá standardně 24 hodin. Termín dodání se může
prodloužit o dobu, po kterou trvá případná překážka způsobená vyšší mocí.
Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.
f) Předpokládaný termín dodání je uveden v uzavřené kupní smlouvě.
V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu pro zakázky
bez potisku je skutečný termín dodání uveden v zaslaném přijetí objednávky
prodávajícím podle odstavce 1.2.
g) Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období
dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.
4.2. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost
kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.
4.3. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek
uvedených v 4.1.
4.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk
ze strany kupujícího.
4.5. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku,
zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému
odsouhlasení do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.
4.6. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní
cena potisku takto:
a) o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů,
b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních dnů.


5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek
způsobu dodání zboží:
1. osobní převzetí v Klatovech
2. kurýrní služba s dobírkou (nezávislý dopravce),
3. kurýrní služba bez dobírky (nezávislý dopravce),

5.2. Místem a časem dodání zboží podle smlouvy je u variant:
a) 1 – sídlo firmy BABKA s.r.o. v Klatovech
b) 2 a 3 – místo a čas předání zboží prvnímu nezávislému dopravci (kurýrní služba,
např. Česká pošta s.p.) v sídle prodávajícího,
c) v jiném dohodnutém místě než je uvedeno pod písmeny a) a b).
5.3. Za podmínek uvedených v bodě 3.2., platí kupující prodávajícímu náklady
na dopravu dle způsobu dodání uvedených v odst. 5.1. u variant 2 a 3 formou
zvláštní položky ve faktuře.
5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen
částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
5.5. Bude-li kupující v prodlení delším 10 kalendářních dnů s převzetím zboží (s potiskem
nebo bez potisku), vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě
14 kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude účtováno
skladné (dle bodu 9.11.), a že má v úmyslu zboží prodat. Toto zboží může skladovat
prodávající maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani
po uplynutí maximální lhůty 6 týdnů, je prodávající oprávněn prodat zboží, a to za
hodnotu minimálně ve výši 20 % kupní ceny. Z výtěžku prodeje je prodávající
oprávněn si ponechat částku odpovídající nákladům spojených s prodejem zboží,
poplatkem za uskladnění, poplatkem za balné a manipulaci a případně použité
dopravné ve výši 150 Kč denně. Zbytek získaný z prodeje bude vyplacen kupujícímu.
Prodejem není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, způsobené prodlením
kupujícího s převzetím zboží.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného
dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.
6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu
úhrady kupní ceny:
A na základě faktury po dodání zboží,
B v hotovosti při předání zboží,
C 100 % záloha vč. DPH předem,
D dobírka (autodoprava, pošta),
E záloha + na základě faktury po dodání zboží,
F záloha + v hotovosti při převzetí.
6.6. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci) dnem
předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
6.7. Splatnost kupní ceny je do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však
do 21 dnů od dodání zboží, přičemž kupní cena se považuje za uhrazenou dnem
připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
6.8. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění
předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době
splatnosti uhradit.
6.9. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího
až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.
6.10. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích
osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6.11. Prodávající posílá faktury výhradně elektronicky na předem stanovenou e-mailovou
adresu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že kupující
neupozorní prodávajícího na změnu e-mailové adresy, neodpovídá prodávající
za odeslání faktury na neaktuální e-mailovou adresu.


7. SMLUVNÍ POKUTY
7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta A
a F bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den
prodlení.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou
zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy.
Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod
odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku
ruší.
8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit
prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží
(příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).
8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku
„vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím
na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně
informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky
daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné
právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí
kupující prodávajícímu písemně (či faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené
na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy
nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede
stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.
8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty
a poplatku za uskladnění.


9. JINÁ USTANOVENÍ
9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 5 000 Kč,
pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.
9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady
pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF (fonty
převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku
do elektronické podoby – křivek (viz Přirážky k cenám potisku). U rastrových obrázků
je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min.
300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti
zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat
bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu. Viz Podklady
k potisku zboží.
9.3. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení
§ 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto
PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.
9.4. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu
a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění,
nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.
9.5. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců
po obdržení reklamace takto:
Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující:
a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící
věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká
pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to
možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující
právo na bezplatné odstranění vady,
b) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku,
d) odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění.
Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující:
a) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,
b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
9.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému
dopravci do místa určení. Při převzetí zboží od kurýrní služby (nezávislý dopravce)
je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě,
že obal je poškozen uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu kurýrní
služby (nezávislý dopravce).
9.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním
dodaného zboží.
9.8. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem
prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.
9.9. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně
reklamovaného zboží.
9.10.Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný
účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou
je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti
(dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.
9.11. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než
10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši
0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50 Kč za každý den
skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.
9.12.Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti
se považuje za podstatné porušení smlouvy.
9.13. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí
je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.
9.14. Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně
odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.
9.15. Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5 % z dohodnutého
množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena
automaticky poměrně změní.
9.16. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy
mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.
9.17.Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy.
V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu
může být tento rozdíl 0 % – 15 % proti původnímu zadání.
9.18.U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude
předmět běžně používán. Délka vytvrzení je rozdílná u různých předmětů a typů
barev a je vždy uvedena na příbalovém letáku přímo u zboží.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1.Kupující, pokud je fyzická osoba podnikatel, uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj
souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jedná se zejména
o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) v databázi zákazníků
prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího
zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až
do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
10.2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými
právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících
jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě,
s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou
přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží,
těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
10.3.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně
dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné
žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
10.4.Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po
jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny.
Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt
prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím
osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat
místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
11.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého
bydliště.
11.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto,
že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl,
jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo
prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne.
Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo
prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí
písemnosti.
11.4.Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím
elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou,
pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání
učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické
podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto,
že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

xxxxxxxxx